Zamknij
REKLAMA

Czy to była kolejna manipulacja na XII sesji RM w Chocianowie?

21:35, 13.05.2019 | P.P
Skomentuj
REKLAMA

W dniu wczorajszym w Szkole Podstawowej przy ul. Wesołej odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Chocianowie, a konkretnie na terenie stołówki szkolnej. Porządek obrad przewidywał zmianę składu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Chocianowie oraz zmianę składu Komisji Rewizyjnej. W momencie procedowania nad kandydaturą do Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji głos zabrał radny Artur Wandycz (notabene radny wielu funkcji) mówiąc, że ja przed spotkaniem z burmistrzem w dniu 29-04-2019r. które miało miejsce w urzędzie,  powiedziałem Pani z sekretariatu, iż chcę wejść na spotkanie, bo jestem pełnomocnikiem radnej Izabeli Szwed. Jak można tak kłamać? Nie dość, że radny mówił nie na temat, to jeszcze „odczytywał” (dukał) coś z telefonu komórkowego, treść sobie bliżej nieznaną. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Ślipko nie zareagował, choć mówiłem, że jest to nie na temat – chciałem zgłosić wniosek formalny- nie dano mi takiej możliwości. Panie radny Wandycz był Pan podczas tej rozmowy? Relacje Panu ktoś błędnie podpowiedział. Jak można na sesji opowiadać takie bzdury i kłamać? Rozmowa w cztery oczy? Dobre sobie. Otóż nikt się na spotkanie nie wpraszał, bynajmniej nie ja i obsługa sekretariatu wiedziała kto przyszedł na spotkanie. Po drugie Pani Izabela Szwed poinformowała, że na spotkaniu będę również ja, ponieważ rozmowy z klubem prowadzone są w reprezentacji dwuosobowej. Formuła oraz przedmiot spotkania nie została przekazana przez sekretariat burmistrza radnej Izabeli Szwed (co miało być przedmiotem spotkania wydukał dopiero na sesji radny Wandycz). Po informacji radnej Szwed burmistrz Kulczyński nie zgodził się na spotkanie. Zaproponowałem, aby bodajże do 15 maja 2019r. zostały nam (klubowi radnych) zaproponowane przez burmistrza do wyboru dwa terminy spotkania. Prosiłem o przekazanie takiej informacji przez obsługę sekretariatu. Czekamy. W zasadzie można powiedzieć, że do spotkania nie doszło. Czy ktoś się czegoś lub kogoś obawiał? Wychodząc z biura (byłe biuro Pani Sekretarz Mirosławy Nowickiej) w sekretariacie natknęliśmy się na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubinie - Tomasza Górzyńskiego. Wychodził z gabinetu burmistrza. Ciekawe kto jeszcze tam był? Czy faktycznie rozmowa miała być w cztery oczy z radną Izabelą Szwed? Śmiem wątpić. Chciałbym jeszcze wspomnieć o fakcie oto takim, że Pani z sekretariatu machała sugestywnie ręką do kogoś, aby nie wychodził z gabinetu burmistrza. Była to wymowna gestykulacja. Inaczej byśmy te osoby/osobę zobaczyli.

Wracając do głosowania nad kandydaturą radnej Szwed, myślałem, że nastąpi jakakolwiek refleksja, łudziłem się, jednak nie nastąpiła. Widać, że intencje jakie towarzyszyły przy wyborze Pani radnej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji były skalkulowane politycznie. Otóż klub PiS i Tomasz Kulczyński 2018 głosowali przeciw. W związku z tym, Pani radna Izabela Szwed nie została wybrana do Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji. Moim zdaniem jest to idealna osoba z kompetencjami i kwalifikacjami do zasiadania w tej komisji. Mało tego, uważam, że była by dobrą przewodniczącą tejże komisji. Pani Izabela Szwed zabrała głos na sesji i powiedziała że osoba z sekretariatu nie przekazała jej co będzie przedmiotem spotkania. Po drugie stwierdziła, że jest osobą intelektualnie sprawną i nie potrzebuje pełnomocnika w mojej osobie. Nie padło również sformułowanie przed spotkaniem ,zdaniem radnej Szwed, że ja jestem jej pełnomocnikiem, a jedynie przekazała informację obsłudze sekretariatu burmistrza, że jest teraz w klubie (Razem dla Chocianowa) i przyszła na rozmowę z przedstawicielem klubu. Powiedziała, że nie domniemywała i nie zgadywała jaki byłby przedmiot rozmowy z burmistrzem. Poinformowała również, że do spotkania nie doszło, bo przyszła z przedstawicielem (klubu). Stwierdziła, że to, że dotychczas nie została powołana (wybrana) do Komisji Oświaty burzy jej system wartości, bo radna Szwed chce żyć w świecie, gdzie kompetencje, kwalifikacje znaczą coś! Czy zatem dla klubu PiS i Tomasz Kulczyński 2018 nie znaczą nic? Czy to jest swego rodzaju kara dla radnej? Pytanie za co?

Kolejny już raz głosami klubu PiS i Tomasz Kulczyński 2018 nie zostało uzupełnione miejsce w Komisji Rewizyjnej. Prawo (art. 18a ustawy o samorządzie gminnym) jasno stanowi, że kluby radnych mają prawo do przedstawiciela swojego klubu w Komisji Rewizyjnej. Kandydaturami zgłoszonymi przez klub Razem dla Chocianowa byli:  Anna Pichała, Norbert Piotrowski oraz ja. Żadna z w/w osób nie została wybrana do Komisji Rewizyjnej. Dla mnie to skandal!!! Radny Kisiel cynicznie zgłosił kandydaturę Izabeli Szwed do Komisji Rewizyjnej, wiedząc że takiego akcesu nie wyraziła na poprzednich sesjach. Tym razem również odmówiła. Chciała podać powód, ale Przewodniczący Janusz Ślipko przerwał jej wypowiedź. Zdążyła tylko powiedzieć, że to posunięcie radnego Kisiela to kuriozum oraz to że nie ma wykształcenia ekonomicznego.  Wychodzi na to, że wystarczy być np. mężem nauczycielki aby być przewodniczącym komisji, czy członkiem komisji. Wystarczy być sztygarem, górnikiem, czy bezrobotnym by być przewodniczącym innej komisji. Który to już raz Przewodniczący Ślipko odczytał formułę, że na kolejnej sesji podejmiemy działania zmierzające do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej?  Po sesji większość radnych otrzymała dokumenty na kolejną sesję wraz z porządkiem obrad, ale projekt uchwały uzupełnienia Komisji Rewizyjnej się w porządku obrad nie znalazł. Pewnie zmianę zrobi Przewodniczący Ślipko przed lub na sesji w Parchowie, która odbędzie się w dniu 20 maja 2019r. o godz. 14: 00 w Świetlicy Wiejskiej.

W punkcie czwartym porządku obrad (wnioski, interpelacje i zapytania radnych) zabrałem głos (wniosek/zapytanie) w sprawie braku działań Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Ślipki co do przestrzegania Statutu Miasta i Gminy Chocianów. Chodzi o nieprzekazywanie burmistrzowi w terminie odpisów protokołów z sesji wraz kopiami uchwał w terminie siedmiu dni od zakończenia sesji (par. 52 ust. 2 statutu). Również podniosłem kwestię braku udzielania głosu radnemu ws. wniosku formalnego, które miało miejsce m.in. na sesji XI w dniu 26 kwietnia 2019r. oraz na sesji w Brunowie w dniu 27 marca 2019r. Zgłosiłem wniosek o braku działania w przypadku kiedy wniosek formalny został zgłoszony przez radnego, a nie był on głosowany. Następnie Przewodniczący udziela głosu innemu radnemu. Kłania się par. 26 pkt. 5 statutu MiGCh (Przewodniczący Rady czuwa nad przestrzeganiem porządku sesji) oraz par. 43 pkt. 10 statutu MiGCh (Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących: przestrzegania przepisów obrad). Również wykazałem brak działań w zakresie sprawozdania burmistrza za kwartał IV 2018r. Na sesji V pytał o to radny Norbert Piotrowski kiedy radni otrzymają ten dokument. Kolejnym wnioskiem było wykazanie braku działania w ramach informacji dla mieszkańców i radnych. Zgodnie ze statutem par. 26 pkt. 3 Przewodniczący Rady w ramach organizowania prac rady i prowadzenia jej obrad, a w szczególności pkt. 3 koordynuje pracami komisji, a także zgodnie z pkt. 17 udziela radnym pomocy w ich pracy. Pytałem Przewodniczącego Ślipkę dlaczego radni, którzy nie są w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie zostali poinformowani o posiedzeniu komisji, która miała miejsce po sesji XI w dniu 26-04-2019r. Mało tego, taką informację powinni otrzymać mieszkańcy Miasta i Gminy Chocianów. Posiedzenia komisji i sesji są jawne, a ich miejsce i czas powinny być ogłoszone publicznie (tablice ogłoszeń, BIP Chocianów etc.). Kolejnym wnioskiem było brak działania Przewodniczącego Ślipki w zakresie wizytacji Ośrodka Zdrowia w Trzebnicach. Na sesji 11 marca 2019r. zapraszał wszystkich radnych. Przypomniałem jemu o zaproszeniu na sesji X w dniu 17 kwietnia 2019r. Wnioskowałem o podjęcie działań w tym temacie. Kiedy zaproszenie stanie się faktem? Kolejną sprawą było brak udzielenia głosu publiczności. Fakt ten budzi wiele wątpliwości. Przewodniczący Ślipko nie udzielił głosu publiczności na sesji X w dniu 17 kwietnia 2019r. oraz na sesji XI w dniu 26 kwietnia 2019r. Ostatnim wnioskiem była sprawa wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju, Kultury i Sportu. Pytałem czy w kontekście par. 26 pkt. 2 (Przewodniczący Rady czuwa nad tokiem i terminowością prac rady i jej komisji) oraz zgodnie z pkt. 3 (Przewodniczący Rady koordynuje pracami komisji) podjął działania  w celu wyboru wiceprzewodniczącego w/w komisji? Odpowiedzi brak.

Następnie głos zabrał radny Baran . Stwierdził, że burmistrz pełni rolę wykonawczą, a my (radni) pełnimy rolę uchwałodawczą i sądowniczą. Powiedział, że nikt z klubu radnych Razem dla Chocianowa nie chce z nim rozmawiać i nikt do niego nie przyszedł. Odniósł się  do spotkania wyborczego z kandydatami do europarlamentu Panią poseł Elżbietą Witek oraz Panią minister Anną Zalewską, które miało miejsce w Sali kinowej w Polkowicach w dniu 13-04-2019r. o godz. 13:00. Mówił o moim karygodnym zachowaniu, o nagrywaniu, o moim zbuntowaniu, o rozdawaniu ulotek, o zakłóceniu biegu całego spotkania przeze mnie Pani minister Zalewskiej i jeszcze o moim postępowaniu. Wystąpienie radnego Barana było oczywiście nie na temat, a dodatkowo nie pokrywało się z rzeczywistością, a wręcz było kłamstwem. Otóż byłem na spotkaniu, nagrywałem interesujące mnie fragmenty wystąpień obu kandydatek, a nawet robiłem zdjęcia, jak to czynili inni uczestnicy spotkania. Również osoba towarzysząca Pani minister robiła mi zdjęcia, a nie wykluczone, że  mnie nagrywała. Było to spotkanie otwarte z mieszkańcami Polkowic oraz powiatu polkowickiego. Bzdurą kompletną jest to, że moje zachowanie było karygodne, o moim buncie i o rozdawaniu ulotek (jedyną ulotkę wręczyłem Pani minister Zalewskiej informując ją, że doszło do istotnych podwyżek diet radnych Rady Miejskiej w Chocianowie głosami klubu PiS i Tomasz Kulczyński 2018 pod koniec stycznia 2019r., a najwyższą podwyżkę dostał radny Baran – wzrost diety prawie o 60% z 778,40 zł do 1 234,70 zł, który przebywał w tym momencie w kinie w Polkowicach). A już kuriozalne było to, że zakłóciłem bieg całego spotkania Pani minister. Muszę powiedzieć, że radny Baran zdawał relację chyba z innego spotkania i pomylił mnie z inną osobą. Tuż po zakończeniu oficjalnego spotkania Pani minister Anna Zalewska nie podeszła do niego, tylko do mnie i do osób siedzących obok mnie. Doszło do merytorycznej i kulturalnej rozmowy. Co do zarzutu braku rozmowy z radnym Baranem, to muszę powiedzieć, że o dziwo doszło do mojego spotkania z radnym Baranem po spotkaniu w kinie w Polkowicach w dniu 13-04-2019r. Rozmawialiśmy bardzo długo tuż przy wejściu do sali kinowej. Poruszyliśmy wiele kwestii i myślałem, że rozumie to, o czym do niego mówiłem. Nawet mi przyznawał rację. Jednak dziś myślę, że niewiele to dało i była to gra pozorów, nie wspomnę o tym że o tej rozmowie zdążyło mu się zapomnieć. Amnezja? Czy może nie chciał się przyznać, bo nie było to wygodne dla koalicjanta?

I tak na zakończenie pojadę wnioskiem formalnym, który wniósł radny Artur Wandycz w punkcie 4 porządku obrad – wnioski, interpelacje i zapytania radnych. No cóż, nawet ten wniosek został przegłosowany na tak. Po tym zamknięto usta radnym. Tym samym radny Artur Wandycz stał się jednym z liderów zgłaszania wniosków formalnych o zamknięcie dyskusji.

P.S.  Drodzy Państwo zobaczcie jakim językiem mówi m.in. radny Artur Wandycz (klub Tomasz Kulczyński 2018), czy radny Paweł Baran (klub PiS). Obaj są szefami klubów. Oceńcie sami ich zachowanie.

 Zobaczcie jak atakowana jest radna Anna Pichała. Mam nadzieję, że skutecznie odniesie się do tych ataków w mediach społecznościowych.

(P.P)

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Radny Rady Miejskiej w Chocianowie. Prywatnie mąż oraz ojciec dwójki wspaniałych dzieci. Miłośnik muzyki reggae. Inicjator wielu przedsięwzięć oraz eventów, w tym również tych dla dzieci. Zainteresowania ekonomią, biznesem, HR oraz sprawami społecznymi. Zawodowo związany był z firmą z branży budowlanej – producenta wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.

Piotr Piech

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (2)

EwaEwa

5 2

Manipulanci i kłamcy. Ale ludzie ich podsumują. 08:06, 14.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

EdiEdi

4 1

Dobre...nazwisko radnego z PIS zobowiązuje!wstyd panowie .....wstydzimy się za was! 12:12, 14.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%